واحدهای دیگر

از آنجاییکه یک سیستم به نتیجه مطلوب نمی رسد مگر با تکیه بر کارهای گروهی و تیمی، درخت سبز از افراد با تجربه در واحدهای برنامه ریزی و کنترل تولید، فنی مهندسی و پشتیبانی … بهره گرفته است.