واحد انبار

یکی از بخش هایی که در حفظ کیفیت میتواند موثر باشد، انبارش مواد اولیه و محصول می باشد که درخت سبز دارای انبارهای مجزا برای مواد اولیه و محصول می باشد که تمامی شرایط جهت حفظ و نگهداری از محموله ها، پایش می شود.