واحد R&D

در این واحد هدف، انجام تحقیقات جهت توسعه می باشد. درخت سبز از بهترین نیروهای تحصیل کرده استفاده نموده و تیم R&D جهت توسعه سیستم متکی بر تحقیقات مستند، راه اندازی نموده است.