از آنجاییکه آموزش یکی از نقاط بالقوه یک سازمان می باشد لذا تمامی پرسنل شرکت، براساس نیازسنجی، در دوره های آموزشی مدون برون و درون سازمانی، حضور یافته و نهایتاً اثربخشی دوره ها توسط واحد آموزش و مدیران مربوطه تعیین می¬شود.